PARTNERZY:
PATRONATY:

Prusek Stanisław
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: ARC

Stanisław Prusek - prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek. Od września 2015 r. do stycznia 2024 r. dyrektor naczelny, a następnie dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Pracę w Głównym Instytucie Górnictwa rozpoczął w 1991. Od 2003 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych GIG. Od października 2010 r. profesor nadzwyczajny w Głównym Instytucie Górnictwa.

8 marca 2017 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, w uznaniu dorobku naukowego, wręczył akt nadania tytułu profesora nauk technicznych Stanisławowi Pruskowi, naczelnemu dyrektorowi Głównego Instytutu Górnictwa.

Prof. Prusek jest specjalistą w zakresie: projektowania obudowy kotwiowej, doboru obudowy szybów, wlotów szybowych, jak i wyrobisk o przekroju poprzecznym przekraczającym 30 m kw., oraz stosowania różnych typów obudów zmechanizowanych w wyrobiskach ścianowych.

Jest członkiem Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, zastępcą przewodniczącego Sekcji Technologii Górniczych Komisji Górniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz członkiem AusIMM - Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Koła w Głównym Instytucie Górnictwa. Laureat nagrody naukowej im. Witolda Budryka, przyznawanej przez Wydział VII Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji naukowych, w tym kilku książek, kilkudziesięciu zgłoszeń patentowych oraz praw ochronnych na wzory użytkowe.

W swojej działalności naukowo-badawczej zajmował się głównie doborem i projektowaniem obudowy wyrobisk eksploatacyjnych, prognozowaniem deformacji chodników przyścianowych oraz rekonsolidacją zrobów zawałowych.

Badania dotyczące chodników podsumował w autorskiej monografii, przedstawionej jako rozprawa habilitacyjna pt.: \"Metody prognozowania deformacji chodników przyścianowych w polach eksploatacji z zawałem stropu\". Za tę pracę S. Prusek otrzymał w roku 2010 nagrodę naukową im. Witolda Budryka, przyznaną przez Wydział VII Polskiej Akademii Nauk. Ostatnie lata badań poświęcił problematyce stateczności wyrobisk ścianowych. Wyniki tych badań zawarł w autorskiej monografii pt.: „Stateczność wyrobisk ścianowych podczas eksploatacji pokładów węgla kamiennego z zawałem skał stropowych”, wydanej w roku 2016. Oprócz nadmienionych autorskich monografii, rezultaty swoich badań naukowych przedstawił w około 190 autorskich oraz współautorskich publikacjach. Jego artykuły opublikowano między innymi w: Archives of Mining Sciences, Journal of Mining Science, Disaster Advances, Engineering Structures, Arabian Journal of Geosciences, Computers and Geotechnics, International Journal of Mining, Reclamation and Environment, Acta Geodynamica et Geomaterialia, Pure and Applied Geophysics czy też Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy.

Kierował zespołami GIG w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, współpracując z jednostkami badawczymi w Europie i świecie. W roku 2013 otrzymał Medal im. A.M. Terpigoriewa, odznaczenie Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy – za wkład w rozwój współpracy pomiędzy Narodowym Uniwersytetem Górniczym w Dniepropietrowsku oraz GIG. Jest autorem i współautorem licznych prac badawczo-usługowych, wykonywanych na zlecenia kopalń węgla kamiennego i firm około górniczych. Jest on współautorem 60 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.

Opracowane wynalazki uzyskały wiele nagród i wyróżnień w różnych konkursach krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych w tym: AusIMM - Australasian Institute of Mining and Metallurgy, International Organizing Committee of World Mining Congress, Komitetu Górnictwa PAN jak również członkiem Prezydium tego Komitetu. Profesor Prusek pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym. Ponadto jest Rzeczoznawcą Wyższego Urzędu Górniczego do spraw Ruchu Zakładu Górniczego oraz prezesem Koła Zakładowego Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Górnictwa działającego w GIG.

Profesor Prusek jest żonaty i ma troję dzieci: synów Szymona i Maksymiliana oraz córkę Marysię.