PARTNERZY:
PATRONATY:

Olszowski Janusz
Kto jest kim
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
fot: ARC

Janusz Olszowski - prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. W latach 2016-2018 pełnił funkcję wiceprezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EUROCOAL, był w Komitecie Wykonawczym tej organizacji.

Jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na tej samej uczelni ukończył Podyplomowe Studium Aerologii, a na Uniwersytecie Śląskim Podyplomowe Studium Administracji i Zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończył specjalistyczne kursy i szkolenia z zakresu ekonomii, prawa i górnictwa, w tym kursy dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz dla likwidatorów i syndyków masy upadłości.

W latach 1980-1996 pracował na stanowiskach kierowniczych pod ziemią w kopalniach węgla Janina, Halemba, a także Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Pełnił tam funkcję głównego inżyniera i uczestniczył w 25 akcjach ratowniczych oraz wizytował lub kierował kontrolami w kopalniach podziemnych, odkrywkowych i otworowych. W 1996 r. został dyrektorem w Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej, a od 1998 r. jest prezesem Izby.

Zajmuje się analizowaniem i opiniowaniem obowiązujących oraz projektowanych aktów prawnych, reprezentuje GIPH w pracach komisji rządowych i parlamentarnych. Zakres jego obowiązków obejmuje także kwestie związane z ekonomiczno-finansowymi aspektami funkcjonowania i restrukturyzowania sektora paliwowo-energetycznego oraz sprawy dotyczące czystych technologii węglowych.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, ekspertyz oraz referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Pracował m.in w: Komitecie Sterującym ds. Górnictwa, Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym, Zespóle Trójstronnym ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, Komitecie Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Komitecie Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk, Radzie Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa, Radzie Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Radzie ds. Certyfikacji Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa, Regionalnej Radzie ds. Energii, Radzie Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Za dotychczasową pracę został wyróżniony odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Uzyskał stopień górniczy Generalnego Dyrektora Górniczego I Stopnia.