PARTNERZY:
PATRONATY:

Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Nazwa stanowiska, przecinek w nazwie a emerytura górnicza
Dzień dobry, Zwracam się z następującym pytaniem. Jestem zatrudniony na stanowisku, które widnieje w wykazie stanowisk pracy wymienionym w zarządzeniu Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie (...). Pełnie również funkcję kierownika rejonu, co znalazło się w nazwie mojego stanowiska po przecinku. dokładnie jest to: starszy geolog górniczy, kierownik rejonu . Czy taki zapisek, po przecinku, nie dyskwalifikuje mnie w zaliczeniu mojego stanowiska do pracy górniczej?. Aktualny limit zjazdów dołowych 8 i tyle też wykonuję. pozdrawiam
Ekspert ZUS odpowiada:
Zgodnie z art. 50c ust. 1 pkt 5 ustawy emerytalnej, za pracę górniczą uważa się między innymi zatrudnienie pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu oraz kierownictwa ruchu kopalń, przedsiębiorstw i innych podmiotów określonych w pkt 1–3, a także w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach, o których mowa w pkt 4, na stanowiskach określonych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin i ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego. Nadal aktualne jest Zarządzenie Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, w kopalniach siarki i kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą. Załącznik Nr 1 do tego zarządzenia, zawiera wykaz stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą. W celu zakwalifikowania danej pracy do pracy górniczej ZUS jest zobowiązany do ścisłego stosowania nazewnictwa stanowisk, wykazanych w powyższym zarządzeniu. Za pracę górniczą uznamy okres pracy w którym, pracownik był zatrudniony na stanowiskach określonych specjalności zawierających pełną nazwę zgodną z zarządzeniem, jak również zwierających w swojej nazwie poszczególne człony nazwy stanowiska pracy wymienionego w zarządzeniu. Przykładowo wymienione w zarządzeniu stanowisko „inspektor gospodarki maszynami, smarami, technologiami górniczymi” będziemy również rozumieć jako „inspektor gospodarki maszynami”, „inspektor gospodarki smarami”, „inspektor gospodarki technologiami górniczymi”. Jeśli nazwa stanowiska nie jest zgodna z zarządzeniem nr 9, wtedy kwalifikacja okresów pracy górniczej następuje na podstawie miesięcznego wykazu zjazdów pod ziemię. Pana stanowisko pracy „starszy geolog górniczy, kierownik rejonu” nie odnosi się do stanowiska pracy określonej specjalności. Pełna nazwa Pana stanowiska pracy nie została wymieniona w zarządzeniu nr 9, dlatego okres pracy górniczej będziemy rozpatrywać w oparciu o miesięczny wykaz zjazdów pod ziemię. Przypomnę, że do pracy górniczej zaliczymy tylko te miesiące, w których wykonał Pan co najmniej połowę zjazdów pod ziemię w danym miesiącu. Dla zobrazowania - powinien Pan przepracować w danym miesiącu połowę dniówek roboczych. Przykładowo, jeśli w miesiącu jest 21 dni roboczych, to dany miesiąc zaliczymy jako miesiąc pracy górniczej, jeżeli przepracował Pan co najmniej 11 dni roboczych. Przy kwalifikowaniu pracy górniczej uwzględnimy m.in. okresy urlopów wypoczynkowych, urlopu szkoleniowego, delegacji służbowej i innych nieobecności usprawiedliwionych pozostających w związku z pracą, za które zachował Pan prawo do wynagrodzenia.