PARTNERZY:
PATRONATY:

Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Obliczenie emerytury górniczej
Witam Czy byłaby Pani wstanie na średnim (takie dane chyba macie dostępne) przykładzie górnika, który przepracował 25 lat objaśnić krok po kroku sposób wyliczenia emerytury górniczej. Przyjmijmy jego przebieg pracy: ok. połowy dniówek w ścianie (1,8) reszta 1,5 , chorował powiedzmy ok 3 miesięcy przez cały okres zatrudnienia, miał wypadek powiedzmy, że 4 miesiące wracał do zdrowia. Do ewentualnych obliczeń przyjmijmy że odrobione ma wszystko i zaliczone pełne 25 lat. pozdrawiam Jacek
Ekspert ZUS odpowiada:
Wysokość emerytury górniczej, ustalanej według dotychczasowych zasad uzależniona jest od następujących składników: • wysokości podstawy wymiaru, • uwzględnionego okresu składkowego i nieskładkowego, • kwoty bazowej, obowiązującej w dacie powstania prawa do świadczenia. Emerytura wynosi: • 24% kwoty bazowej, o której mowa wyżej (czyli tzw. część socjalna emerytury), oraz • po 1,3% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów składkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy, • po 0,7% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów nieskładkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy. Zacznijmy od kwoty bazowej - jest to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, w poprzednim roku kalendarzowym. Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku do końca lutego następnego roku. Aktualna kwota bazowa to 3191,93 zł. Część socjalna emerytury to zawsze 24% kwoty bazowej, czyli: 24% x 3191,93 zł = 766,06 zł. Następnie obliczamy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury: 1. sumujemy zarobki dla każdego roku kalendarzowego z okresu wybranego do ustalenia podstawy wymiaru (czyli albo z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z ostat¬nich 20 lat, poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę, albo z 20 dowolnie wybranych lat z całego okresu zatrudnienia), 2. obliczamy stosunek każdej z tych rocznych sum zarobków do obowiązującej w danym roku kwoty przeciętnego wynagrodzenia, wyrażając go w procentach, 3. obliczamy średnią arytmetyczną tych procentów, która stanowi właśnie wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty. 4. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru nie może być jednak wyższy niż 250%. Przyjmijmy do dalszych obliczeń, że wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury dla naszego przykładu wynosi 194,03%. Teraz obliczamy podstawę wymiaru emerytury – jest to wynik pomnożenia kwoty bazowej przez wskaźnik wysokości podstawy wymiaru: 194,03% x 3191,93 zł = 6193,30 zł. Następnie obliczamy okresy składkowe i nieskładkowe: - 12 lat i 6 miesięcy pracy w przodku, liczonej przelicznikiem 1,8 – to 270 miesięcy, - 12 lat i 6 miesięcy pracy górniczej, liczonej przelicznikiem 1,5 – to 225 miesięcy, Razem daje nam 495 miesięcy składkowych. Natomiast 3 miesiące zwolnień chorobowych oraz 4 miesiące chorobowego po wypadku daje nam razem 7 miesięcy nieskładkowych. Okresy składkowe zawsze przeliczamy wskaźnikiem 1,3% a okresy nieskładkowe wskaźnikiem 0,7%. Zatem: (495 miesięcy składkowych x 1,3%) : 12 miesięcy = 53,63% (7 miesięcy nieskładkowych x 0,7%) : 12 miesięcy = 0,41% Uzyskane wskaźniki mnożymy przez obliczoną wcześniej podstawę wymiaru emerytury: 53,63% x 6193,3 zł = 3321,47 zł 0,41% x 6193,3 zł = 25,39 zł Teraz sumujemy cześć socjalną emerytury oraz otrzymane kwoty dla okresów składkowych i nieskładkowych: 766,06 zł +3321,47 zł + 5,39 zł = 4112,92 zł brutto. Zatem w przyjętym przykładzie wysokość emerytury górniczej wynosi 4112,92 zł brutto.