Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura w obniżonym wieku z tytułu pracy górniczej
Witam. Mam ukończone 56 lat, pracuję na kopalnii od lipca 1978 r. Mam zaliczone przez ZUS 18 lat pracy górniczej. Chciałbym dowiedzieć sie kiedy mogę przejść na emeryturę w obniżonym wieku z tytułu pracy górniczej dla osób urodzonych w latach 1949 - 1968. Gdy osiągnę 60 lat czy będę mógł z korzystać z emerytury w obniżonym wieku z tytułu pracy górniczej lub innej emerytury np. z emerytury pomostowej. Chciałbym powołać się na zapis z serwisu ZUS, który cytuję: EMERYTURA W OBNIŻONYM WIEKU Z TYTUŁU PRACY GÓRNICZEJ DLA OSÓB URODZONYCH W LATACH 1949-1968. Emeryturę w obniżonym wieku z tytułu pracy górniczej, na podstawie art. 46 ustawy emerytalnej, mogą uzyskać również osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r. a przed dniem 1 stycznia 1969r., które warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia spełniły do dnia 31 grudnia 2008r., tj. do tej daty: • posiadały wymagany staż składkowy i nieskładkowy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), • udowodniły co najmniej pięć lat: - pracy górniczej (określonej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej), wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy albo - pracy górniczej (określonej w art. 50c ust. 1 pkt 4 i 5), wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki. Dodatkowym warunkiem wymaganym do przyznania omawianej emerytury dla osób urodzonych w latach 1949-1968 jest nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego lub zgłoszenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE do budżetu państwa. Ubezpieczonemu, który spełnił wymienione warunki, powszechny wiek emerytalny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2012r. (60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn) jest obniżany o 6 miesięcy za każdy rok wspomnianej pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, nie więcej jednak niż o 15 lat. Jak już wspomniałem powyżej mam udokumentowane przez ZUS 18 lat pracy górniczej, czy mogę z korzystać z tego opisu powyżej, mam powyżej 25 lat składkowych, udowodniłem 5 lat pracy górniczej , wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, ten warunek spelniam do dnia 31 grudnia 2008 r. i nie przystąpiłem do otwartego funduszu emerytalnego. Czy mając wiek 56 lat i 18 lat pracy górniczej mogę z korzystać z zapisu Ubezpieczonemu, który spełnił wymienione warunki, powszechny wiek emerytalny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2012r. (60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn) jest obniżany o 6 miesięcy za każdy rok wspomnianej pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, nie więcej jednak niż o 15 lat. Za odpowiedż dziękuję.
Ekspert ZUS odpowiada:
Emeryturę w obniżonym wieku z tytułu pracy górniczej, na podstawie art. 46 ustawy emerytalnej, mogą uzyskać osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r. a przed dniem 1 stycznia 1969r., które wszystkie warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia spełniły do dnia 31 grudnia 2008r., tj. do tej daty udowodniły wymagany okres składkowy i nieskładkowy dla kobiet i mężczyzn wynoszący odpowiednio 20 i 25 lat, udowodniły co najmniej pięć lat pracy górniczej określonej w ustawie emerytalnej, wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy albo stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego lub w kopalniach otworowych siarki oraz osiągnęły obniżony wiek emerytalny. W tym przypadku powszechny wiek emerytalny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2012r. tj. 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn jest obniżany o 6 miesięcy za każdy rok wspomnianej pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, nie więcej jednak niż o 15 lat. Przykładowo, jeżeli ubezpieczony do dnia 31.12.2008r. udowodnił 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a w tym 18 pełnych lat pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, co powoduje obniżenie powszechnego wieku emerytalnego o 9 lat i do tego dnia ukończył wiek 56 lat – może ubiegać się o przyznanie emerytury w obniżonym wieku, jeszcze przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Oczywiście dodatkowym warunkiem wymaganym do przyznania emerytury jest nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego lub zgłoszenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE do budżetu państwa. Osoby, które do dnia 31 grudnia 2008r. nie spełniły warunków na podstawie art. 46 ustawy emerytalnej, mogą skorzystać z emerytury na powyższych zasadach w myśl art. 184 tejże ustawy. W tym jednak przypadku należy na dzień 1 stycznia 1999r. udowodnić wymagany okres składkowy i nieskładkowy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn) oraz co najmniej pięć lat pracy górniczej określonej w ustawie emerytalnej, wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy albo stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki. Powszechny wiek emerytalny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2012r. tj. 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn, jest obniżany o 6 miesięcy za każdy rok wspomnianej pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, nie więcej jednak niż o 15 lat. Istotny jest również fakt, iż do obniżenia wieku emerytalnego uwzględnia się okresy pracy górniczej przypadające przed dniem 1 stycznia 1999r. jak i po dniu 31 grudnia 1998r. Podane informacje nie są wystarczające aby określić, kiedy może Pan przejść na emeryturę. Z pewnością po osiągnięciu wieku 60 lat i udowodnieniu wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego 25 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej wymienionej w art. 50c ustawy emerytalnej wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy, może Pan ubiegać o przyznanie emerytury pomostowej. W celu potwierdzenia ewentualnych uprawnień do emerytury pomostowej lub też określenia ewentualnych uprawnień do wcześniejszej emerytury, można wystąpić z konkretnym wnioskiem do właściwej jednostki ZUS.