PARTNERZY:
PATRONATY:

Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura po 25 latach czy na wiek 50 lat?
Mniej więcej mi tak wyjdzie. Załóżmy że 17 pażdziernika 2024 kończę 50 lat i jednocześnie tego samego dnia mam 25 lat czystej pracy pod ziemią po wszystkich odliczeniach L4 itp Przechodzić na wiek czy na 25 lat? czy to bez różnicy jeśli chodzi o wysokość emerytury?
Ekspert ZUS odpowiada:
Wysokość każdej emerytury górniczej jest obliczany w ten sam sposób. Nie ma znaczenia, czy prawo do emerytury zostało przyznane ze względu na spełnienie warunków określonych dla emerytury górniczej bez względu na wiek, czy z wieku (50 lub 55 lat). Emerytura górnicza jest wyliczana wg tzw. starych zasad, w oparciu o: • wysokość podstawy wymiaru, • uwzględnione okresy składkowe i nieskładkowe, • kwotę bazową, jaka obowiązuje w dacie powstania prawa do świadczenia. Wysokość emerytury górniczej oblicza się w następujący sposób: • 24% kwoty bazowej, oraz • po 1,3% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów składkowych, • po 0,7% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów nieskładkowych. W procesie obliczania wysokości emerytury biorą udział wszystkie okresy pracy – zarówno te, przebyte w górnictwie, jak i poza nim. Do ustalenia okresów pracy górniczej (na potrzeby obliczenia wysokości emerytury) stosuje się dodatkowo przeliczniki: • 1,8 - za każdy rok pracy przodkowej i w drużynach ratowniczych • 1,5 – za każdy rok pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy • 1,4 – za każdy rok pracy mieszanej (tzn. wykonywanej częściowo na powierzchni a częściowo pod ziemią) • 1,2 – za każdy rok pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego, w kopalniach otworowych siarki oraz przedsiębiorstwach i podmiotach wykonujących prace górnicze dla kopalń siarki i węgla brunatnego. Pozostałe okresy pracy nie są już przemnażane przez żadne przeliczniki, są traktowane jak zwykłe okresy składkowe (1:1). Podstawa wymiaru emerytury to wartość indywidualna, zależy od zarobków danej osoby. To podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z ostatnich 20 lat poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o świadczenie. Ubezpieczony może również wskazać do ustalenia podstawy wymiaru emerytury przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 20 lat kalendarzowych – wybranych dowolnie z całego okresu podlegania ubezpieczeniu.