Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura górnicza specjalista bhp
Czy pracując w zewnętrznym przedsiębiorstwie realizującym roboty górnicze na terenie zakładu górniczego wydobywającego węgiel (drążenie chodników) na stanowisku specjalisty BHP mam prawo do wcześniejszej emerytury ? Jeśli tak to na jakich warunkach ?
Ekspert ZUS odpowiada:
Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która spełnia następujące warunki: • przed 1 stycznia 2009 r. pracowała w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat, • nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, np. z Karty Nauczyciela, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ani emerytury pomostowej, • wystąpi z wnioskiem o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Do okresów pracy w szczególnych warunkach czy szczególnym charakterze nie zaliczamy okresów po 14 listopada 1991 r., w których ubezpieczony nie wykonywał pracy, a za które otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Z okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wyłączymy zatem: • okresy niezdolności do pracy, za które zostało wypłacone wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, • okresy, za które wypłacono zasiłek opiekuńczy lub macierzyński, • okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które w okresie od 15 listopada 1991 r. do 24 lipca 1992 r. wypłacono nauczycielowi – na podstawie Karty Nauczyciela – wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a w odniesieniu do wynagrodzenia wypłaconego nauczycielowi w czasie urlopu macierzyńskiego – za okres od 15 listopada 1991 r. do 31 lipca 1992 r., • okres urlopu dla poratowania zdrowia, • okres urlopu szkoleniowego, okres przebywania na urlopie na dalsze kształcenie się, • okres pozostawania w stanie nieczynnym, • okres urlopu wychowawczego, • urlopu bezpłatnego. W myśl § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze uważa się nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 pkt 1-7 ustawy - Karta Nauczyciela. Okresami pracy, które uzasadniają ustalenie prawa do rekompensaty, są wyłącznie takie okresy pracy, w których praca w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy (§ 2 ust. 1 wymienionego rozporządzenia). Wykonywanie pracy w szczególnym charakterze u kilku pracodawców w ramach niepełnego wymiaru czasu pracy nie ma wpływu na ustalenie uprawnień do rekompensaty, pod warunkiem, że łączny wymiar czasu pracy odpowiada co najmniej pełnemu wymiarowi czasu pracy obowiązującemu na danym stanowisku pracy. Mówi o tym, § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze.