Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Odejście na emeryturę po 25 lat pracy.
Witam. Pracuję na stanowisku Nadsztygar wentylacji - kierownik oddziału pyłowego. Jednocześnie jestem w drużynie ratowniczej. Mając wszystkie zjazdy czy mogę z tego stanowiska odejść na emeryturę po 25 lat pracy? I czy będę miał zaliczone dniówki przeliczeniowe?
Ekspert ZUS odpowiada:
Stanowisko nadsztygar wentylacji - kierownik oddziału pyłowego, to stanowisko dozoru ruchu. Jeżeli pracownik jest zatrudniony pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu zakładu górniczego i nazwa stanowiska pracy nie jest wymieniona w zarządzeniu Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, w kopalniach siarki i kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą - to do wniosku o emeryturę górniczą należy przedstawić wykazu zjazdów pod ziemię za poszczególne miesiące. Oznacza to, że do ustalenia który miesiąc będzie zaliczony, jako miesiąc pracy wykonywanej pod ziemią każdorazowo konieczne będzie przedstawienie miesięcznego wykazu zjazdów pod ziemię Ponieważ stanowisko o którym Pan wspomina tj. nadsztygar wentylacji - kierownik oddziału pyłowego nie jest wymienione w powyższym zarządzeniu, to okres pracy górniczej będziemy rozpatrywać w oparciu o miesięczny wykaz zjazdów pod ziemię, który należy dołączyć do wniosku o emeryturę górniczą. Do okresu pracy górniczej zaliczymy tylko ten miesiąc, w którym przepracował Pan pod ziemią co najmniej połowę dniówek roboczych obowiązujących w danym miesiącu. Jeżeli nie udowodni Pan w danym miesiącu połowy zjazdów pod ziemię, to taki miesiąc nie będzie zaliczony do stażu pracy górniczej. Okresy pracy w drużynach ratowniczych zaliczamy przelicznikiem 1,8, jeśli w okresie pracy na stanowisku dozoru ruchu i kierownictwa ruchu kopalń, przepracował Pan co najmniej połowę dniówek roboczych w miesiącu pod ziemią. Pragnę podkreślić, że ustalenie uprawnień do emerytury górniczej wymaga wnikliwej analizy całości dokumentacji, która pozwoli na szczegółowe wyliczenie udowodnionych okresów pracy górniczej i równorzędnej. Dlatego uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych rozpatrujemy wyłącznie na podstawie formalnie zgłoszonego wniosku.