Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Starszy inspektor ds. bhp pod ziemią a wcześniejsza emerytura
Czy praca starszego inspektora BHP zatrudnionego pod ziemią w przedsiębiorstwie produkującym maszyny górnicze i wykonującym dla kopalni rud podziemne roboty budowlano-montażowe oraz roboty przy naprawie maszyn traktowana jest jako praca górnicza i czy trzeba udokumentować ilość zjazdów? Jeśli tak, to wymagana ilość wynosi co najmniej połowę dniówek roboczych przepracowanych pod ziemią? Jak wygląda przejście na wcześniejszą emeryturę w przypadku kobiet w odniesieniu do powyższego? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Ekspert ZUS odpowiada:
Praca osób zatrudnionych pod ziemią w przedsiębiorstwach montażowych, przedsiębiorstwach maszyn górniczych, zakładach naprawczych i innych podmiotach wykonujących dla kopalń podziemne roboty budowlano-montażowe, roboty przy naprawie maszyn i wdrażaniu nowych urządzeń pod ziemią w przedsiębiorstwie produkującym maszyny górnicze i wykonującym dla kopalni rud podziemne roboty budowlano-montażowe oraz roboty przy naprawie maszyn będzie uwzględniona jako praca górnicza w oparciu o miesięczny wykaz zjazdów pod ziemię. W takim przypadku konieczna jest analiza każdego miesiąca oddzielnie aby ustalić, który miesiąc będzie zaliczony, jako miesiąc pracy wykonywanej stale pod ziemią. Zakwalifikowanie danego miesiąca pracy do pracy górniczej na podstawie miesięcznego wykazu zjazdów pod ziemią, dotyczy ubezpieczonego, który w tym miesiącu przepracował co najmniej połowę dniówek roboczych. Przykładowo, gdy w miesiącu jest 23 dni roboczych, to aby dany miesiąc zaliczyć jako miesiąc pracy górniczej, należy przepracować pod ziemią 12 dni. Jeśli natomiast chodzi o warunki jakie należy spełnić aby uzyskać prawo do emerytury górniczej określa to ustawa emerytalna. Zgodnie z (art. 50a ust. 1) ustawy emerytalnej prawo do emerytury górniczej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: • ukończył 55 lat życia; • ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust. 1; • nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa. Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy emerytalnej prawo do emerytury górniczej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: • ukończył 50 lat życia; • ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust. 1; • nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa. Dodam, że faktyczny okres pracy pracownika może ustalić organ rentowy ZUS, na podstawie dokumentacji z przebiegu zatrudnienia, złożonej do wniosku emerytalnego. Z wnioskiem o ustalenie prawa do emerytury górniczej pracownik może wystąpić w każdym czasie, nawet przed osiągnięciem określonego wieku. Proponuję zatem złożyć formalny wniosek o emeryturę W oparciu o analizę całości dokumentacji ZUS wyda decyzję, w której szczegółowo przedstawi wyliczenie udowodnionych okresów pracy górniczej i równorzędnej a także wskaże wymiar okresów brakujących do emerytury górniczej.