Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Sposoby obliczania emerytury z latami zagranicznymi
moje zapytanie dotyczy sposobow obliczania emerytury ,jestescie expertami ,w tej dziedzinie ,w polsce praca na kopalni od 1980r do 2004r od 2004 r do 2015 r w kopalniach hiszpanskich,czy moge od 2004 r odliczyc 20 lat i wybrac 10 najlepszych ,prace skonczylem 2015 r
Ekspert ZUS odpowiada:
Szanowny Panie, już wielokrotnie informowałam Pana, że bez analizy wniosku nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na ponawiane pytanie. Najprawdopodobniej nie będziemy mogli przeliczyć Pana świadczenia ze wskazanego okresu ponieważ w latach 2004-2014 pracował Pan u zagranicznego pracodawcy. Podstawę wymiaru emerytury lub renty dla osób posiadających okresy ubezpieczenia za granicą przebyte w Pana przypadku w Hiszpanii, ustalimy na zasadach wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę. Przy ustalaniu kolejnych 10 lat kalendarzowych przyjmuje się lata kalendarzowe następujące bezpośrednio po sobie, chociażby ubezpieczony w niektórych z tych lat przez okres roku lub krócej niż rok, nie pozostawał w ubezpieczeniu. Jeżeli w okresie 20-lecia, z którego należy wskazać 10 kolejnych lat do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia, ubezpieczenie w Polsce jest przerwane okresami pełnych lat kalendarzowych ubezpieczenia za granicą w państwach UE/EOG, w Szwajcarii lub państwach, z którymi została zawarta umowa międzynarodowa, do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia należy przyjąć 10 kolejnych lat kalendarzowych - z pominięciem pełnych lat ubezpieczenia za granicą. Proponuję jednak złożyć formalny wniosek, wówczas właściwa jednostka ZUS wypłacająca Panu świadczenie wyda w tej sprawie decyzję. Przypomnę, że od wydanej decyzji może Pan wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (sądu I instancji). Odwołanie może Pan złożyć w oddziale ZUS, który wydał decyzję. Należy pamiętać, że na wniesienie odwołania ma Pan miesiąc od dnia, w którym została doręczona decyzja. Postępowanie odwoławcze w I instancji jest wolne od opłat.