Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Przeliczenie dniowek 1,5 wczesniejsza emerytura
Pracowalem w gornictwie od 03.09.1984 do14.09.1985r.Nastepnie po odbyciu sluzby wojskowej od12.10..1987 do 30.09.1998r pod ziemią.Mam przepracowane dniowki w wymiarze poltorakrotnym 1815 dniowek.Łącznie13 lat i 10 mc skladkowych.O ile moge obnizyc wiek emerytalny.
Ekspert ZUS odpowiada:
Emerytura górnicza z obniżenia wieku o pracę górniczą przysługuje po spełnieniu łącznie następujących warunków: Zgodnie z art. 184 i w związku z art. 39 ustawy emerytalnej, ubezpieczonemu, urodzonemu po 31.12.1948 r., niespełniającemu warunków wymaganych do uzyskania górniczej emerytury, jeżeli na dzień 01.01.1999 r. posiada 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym co najmniej 5-letni okres pracy górniczej, o której mowa w art. 50 c ust. 1 wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 (65 lat dla mężczyzn) obniża się o 6 miesięcy za każdy rok takiej pracy, nie więcej jednak niż 15 lat. Emerytura ta przysługuje jednak pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa. Na podstawie podanych informacji nie możemy potwierdzić czy spełnia Pan warunki, które pozwolą na przyznanie prawa do emerytury z obniżenia wieku o pracę górniczą. Uprawnienia do świadczeń ustalamy wyłącznie w oparciu o posiadaną dokumentację. Proponuję wystąpić do ZUS z formalnym wnioskiem o emeryturę. Do wniosku o emeryturę powinny być dołączone dokumenty w postaci zaświadczeń i świadectw pracy, również ze wskazaniem okresów pracy górniczej, oraz wyszczególnienie okresów niezdolności do pracy w związku z chorobą przypadające po dniu 14.11.1991r., za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne a także innych absencji tj. nieobecności nieusprawiedliwione, krwiodawstwo, urlop zdrowotny, książeczka wojskowa itp. Na podstawie analizy całości dokumentacji ZUS ustali czy spełni Pan wymagane warunki do emerytury. Dodatkowych informacji może Pan również uzyskać w każdej jednostce ZUS.