Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Emerytura na wiek 50 lat
Dzień dobry. Ponieważ kończę za niedługo 50 lat mam pytania odnośnie przepisów emerytalnych i ewentualnego do niej prawa. Przepracowałem 10 lat pod ziemią na stanowisku górnik pod ziemią w pełnym wymiarze czasu pracy. Okres zatrudnienia od 02.11.1995 – 21.12.2005 (w tym odrobione dni chorobowe). Nie wiem, czy coś to daje w moim przypadku, ale dniówek 1,8 za ten okres mam 2200. Obecnie zatrudniony jestem na stanowisku inspektor ds. technologii górniczej od 22.12.2005 do nadal (po sprawdzeniu w kadrach podobnie jak poprzednio dni chorobowe mam już odrobione). Podsumowując mam już wymagany staż pracy czyli 25 lat (stanowisko inspektor ds. technologii górniczej widnieje w Zarządzeniu nr 9, a więc praca na tym stanowisku jest pracą równorzędną?) . Został tylko wiek 50 lat. Czy w moim przypadku mam rację i czy mógłbym ubiegać się o górniczą emeryturę? Proszę jeszcze napisać, czy Zarządzenie nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. jest nadal aktualne i dotyczy także podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny? Proszę także o odpowiedź, czy Dz. U. 2020 poz. 53 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zmienia coś jeśli chodzi o ubieganie się o emeryturę górniczą. Do tej pory jeśli stanowisko widniało w Zarządzeniu nr 9 ZUS nie wymagał wykazu dniówek zjazdowych i np. inspektor ds. technologii górniczej po przepracowaniu 25 lat i osiągnięciu wieku 50 lat miał prawo do emerytury . Obecnie słyszy się sygnały, że mimo pracy na stanowisku widniejącym w wykazie Zarządzenia nr 9, ZUS życzy sobie wykazy zjazdów i pracownicy mający mniej niż 12 dniówek zjazdowych w miesiącu dostają odmowną decyzję o przyznaniu emerytury. Dziękuję i proszę o odpowiedź.
Ekspert ZUS odpowiada:
Górnicza emerytura ze względu na wiek 50 lat przysługuje pracownikowi, który udowodni 25 lat pracy górniczej łącznie z okresami pracy równorzędnej a w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej. Okres 15 lat dotyczy lat pracy liczonych pojedynczo, natomiast łączny okres 25 lat może uwzględniać w wyliczeniu okresy, które przy ustalaniu prawa do emerytury podlegają zaliczeniu w wymiarze półtorakrotnym. Z okresów pracy górniczej i równorzędnej odlicza się wszystkie okresy niezdolności do pracy w związku z chorobą przypadające po dniu 14.11.1991r., za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne oraz inne absencje m.in. nieobecności nieusprawiedliwione, urlopu zdrowotne, krwiodawstwo itp. Za pracę równorzędną rozumieć należy: - zatrudnienie na stanowiskach wymagających kwalifikacji inżyniera lub technika w zakresie górnictwa w urzędach górniczych, jeżeli zatrudnienie jest związane z wykonywaniem czynności inspekcyjno-technicznych w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących prace górnicze, pod warunkiem, że uprzednio pracownik przepracował w tych podmiotach co najmniej 10 lat pod ziemią albo na stanowiskach dozoru lub kierownictwa ruchu, - zatrudnienie przy innych pracach nie dłużej niż 5 lat, do których pracownik wykonujący prace górniczą przeszedł w związku z likwidacją kopalni, zakładu górniczego lub innego podmiotu wykonującego pracę górniczą. Stanowiska kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią są wymienione w Zarządzeniu Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, kopalniach siarki i kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą, jest nadal aktualne. Jeśli pracownik jest zatrudniony pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu zakładu górniczego i nazwa stanowiska pracy jest wymieniona w zarządzeniu Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, w kopalniach siarki i kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą, to do wniosku o emeryturę górniczą pracownik nie jest obowiązany przedstawić wykazu zjazdów pod ziemię za poszczególne miesiące. Niektóre stanowiska pracy są wymienione w wykazie pod określoną pozycją i dodatkowo w tym układzie przy nazwie kolejnego stanowiska, są rozdzielone przecinkiem. W takim przypadku za pracę górniczą, uznaje się pracę na stanowisku wymienionym w części nazw rozdzielonych przecinkiem, np. w zarządzeniu jest wymienione stanowisko: inspektor gospodarki maszynami, smarami, technologii górniczej, co należy także rozumieć jako oddzielne stanowiska czyli: inspektor gospodarki maszynami lub inspektor gospodarki smarami lub inspektor technologii górniczej pod ziemią. Jednakże, żeby dokładnie określić czy spełnia Pan warunki stażowe niezbędne do ustalenia prawa do emerytury górniczej z wieku 50 lat, konieczna jest analiza dokumentacji z okresu zatrudnienia. Proponuję zwrócić się do swojej jednostki ZUS z formalnym wnioskiem o emeryturę górniczą.Po wnikliwej analizie całości dokumentacji ZUS wyda decyzję, w której szczegółowo przedstawi wyliczenie udowodnionych okresów pracy górniczej i wskaże wymiar okresów brakujących.
Partnerzy portalu