Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Emerytura na wiek 50 lat
Dzień dobry. Ponieważ kończę za niedługo 50 lat mam pytania odnośnie przepisów emerytalnych i ewentualnego do niej prawa. Przepracowałem 10 lat pod ziemią na stanowisku górnik pod ziemią w pełnym wymiarze czasu pracy. Okres zatrudnienia od 02.11.1995 – 21.12.2005 (w tym odrobione dni chorobowe). Nie wiem, czy coś to daje w moim przypadku, ale dniówek 1,8 za ten okres mam 2200. Obecnie zatrudniony jestem na stanowisku inspektor ds. technologii górniczej od 22.12.2005 do nadal (po sprawdzeniu w kadrach podobnie jak poprzednio dni chorobowe mam już odrobione). Podsumowując mam już wymagany staż pracy czyli 25 lat (stanowisko inspektor ds. technologii górniczej widnieje w Zarządzeniu nr 9, a więc praca na tym stanowisku jest pracą równorzędną?) . Został tylko wiek 50 lat. Czy w moim przypadku mam rację i czy mógłbym ubiegać się o górniczą emeryturę? Proszę jeszcze napisać, czy Zarządzenie nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. jest nadal aktualne i dotyczy także podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny? Proszę także o odpowiedź, czy Dz. U. 2020 poz. 53 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zmienia coś jeśli chodzi o ubieganie się o emeryturę górniczą. Do tej pory jeśli stanowisko widniało w Zarządzeniu nr 9 ZUS nie wymagał wykazu dniówek zjazdowych i np. inspektor ds. technologii górniczej po przepracowaniu 25 lat i osiągnięciu wieku 50 lat miał prawo do emerytury . Obecnie słyszy się sygnały, że mimo pracy na stanowisku widniejącym w wykazie Zarządzenia nr 9, ZUS życzy sobie wykazy zjazdów i pracownicy mający mniej niż 12 dniówek zjazdowych w miesiącu dostają odmowną decyzję o przyznaniu emerytury. Dziękuję i proszę o odpowiedź.
Ekspert ZUS odpowiada:
Górnicza emerytura ze względu na wiek 50 lat przysługuje pracownikowi, który udowodni 25 lat pracy górniczej łącznie z okresami pracy równorzędnej a w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej. Okres 15 lat dotyczy lat pracy liczonych pojedynczo, natomiast łączny okres 25 lat może uwzględniać w wyliczeniu okresy, które przy ustalaniu prawa do emerytury podlegają zaliczeniu w wymiarze półtorakrotnym. Z okresów pracy górniczej i równorzędnej odlicza się wszystkie okresy niezdolności do pracy w związku z chorobą przypadające po dniu 14.11.1991r., za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne oraz inne absencje m.in. nieobecności nieusprawiedliwione, urlopu zdrowotne, krwiodawstwo itp. Za pracę równorzędną rozumieć należy: - zatrudnienie na stanowiskach wymagających kwalifikacji inżyniera lub technika w zakresie górnictwa w urzędach górniczych, jeżeli zatrudnienie jest związane z wykonywaniem czynności inspekcyjno-technicznych w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących prace górnicze, pod warunkiem, że uprzednio pracownik przepracował w tych podmiotach co najmniej 10 lat pod ziemią albo na stanowiskach dozoru lub kierownictwa ruchu, - zatrudnienie przy innych pracach nie dłużej niż 5 lat, do których pracownik wykonujący prace górniczą przeszedł w związku z likwidacją kopalni, zakładu górniczego lub innego podmiotu wykonującego pracę górniczą. Stanowiska kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią są wymienione w Zarządzeniu Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, kopalniach siarki i kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą, jest nadal aktualne. Jeśli pracownik jest zatrudniony pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu zakładu górniczego i nazwa stanowiska pracy jest wymieniona w zarządzeniu Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, w kopalniach siarki i kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą, to do wniosku o emeryturę górniczą pracownik nie jest obowiązany przedstawić wykazu zjazdów pod ziemię za poszczególne miesiące. Niektóre stanowiska pracy są wymienione w wykazie pod określoną pozycją i dodatkowo w tym układzie przy nazwie kolejnego stanowiska, są rozdzielone przecinkiem. W takim przypadku za pracę górniczą, uznaje się pracę na stanowisku wymienionym w części nazw rozdzielonych przecinkiem, np. w zarządzeniu jest wymienione stanowisko: inspektor gospodarki maszynami, smarami, technologii górniczej, co należy także rozumieć jako oddzielne stanowiska czyli: inspektor gospodarki maszynami lub inspektor gospodarki smarami lub inspektor technologii górniczej pod ziemią. Jednakże, żeby dokładnie określić czy spełnia Pan warunki stażowe niezbędne do ustalenia prawa do emerytury górniczej z wieku 50 lat, konieczna jest analiza dokumentacji z okresu zatrudnienia. Proponuję zwrócić się do swojej jednostki ZUS z formalnym wnioskiem o emeryturę górniczą.Po wnikliwej analizie całości dokumentacji ZUS wyda decyzję, w której szczegółowo przedstawi wyliczenie udowodnionych okresów pracy górniczej i wskaże wymiar okresów brakujących.