Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Kapitał początkowy dla górnika
Proszę o informację w temacie. Jestem na emeryturze górniczej. Wystąpiłem do ZUS z wnioskiem o emerytury powszechną w wyliczonym kapitale początkowym w  pkt 2. Okresy a) składkowe - 24 lata 3 miesiące 20 dni -okres dodany :1 rok 9 miesięcy tj.21 mc. Łączny okres składkowy składkowy przyjęty do obliczenia kapitału początkowego  wynosi 26 lat 0 miesięcy 20 dni. tj. 312 mc. Proszę o informację co to jest - okres dodany 1 rok 9 miesięcy . W jakich okolicznościach  jest doliczany i jak okres ten się wylicza. b) okres nieskładkowy łącznie: 1 rok 0 miesięcy. Ryszard Foryś.
Ekspert ZUS odpowiada:
Podane informacje nie są wystarczające aby jednoznacznie określić, jaki rodzaj świadczenia został Panu przyznany w oparciu o złożony wniosek. Z podanych przez Pana informacji możemy tylko przypuszczać, że została Panu przyznana emerytura z art. 184 ustawy emerytalnej. Ubezpieczony urodzony po 31.12.1948r, który nie osiągnął wieku emerytalnego określonego w art.24 ust.1 /65 lat /, może w myśl art. 184 w/w ustawy przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli : 1) na dzień 01.01.1999r udowodnił 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych w tym 15 lat pracy w szczególnych warunkach; 2) nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego lub złożył wniosek o przekazanie środków z otwartego funduszu emerytalnego na dochody budżetu państwa za pośrednictwem Zakładu; 3) rozwiązał stosunek pracy z wszystkimi pracodawcami w przypadku osób będących pracownikami. Przy ustalaniu wysokości emerytury dla osób nabywających prawo do emerytury w wieku określonym w art. 184 kapitał początkowy podlega przeliczeniu poprzez dodanie do okresów składkowych różnicy pomiędzy wiekiem emerytalnym, o którym mowa w art. 24 (czyli wiekiem powszechnym), a faktycznym wiekiem przejścia na emeryturę. Jest to zamieszczony w decyzji o ustaleniu / przeliczeniu kapitału początkowego jako „okres dodany”. Proponuję udać się do najbliższej jednostki ZUS, która udzieli Panu stosownych wyjaśnień oraz rozwieje wszelkie wątpliwości.