Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Zetki, l4.
Dzień dobry . Jestem pracownikiem fizycznym. Pracuje w weekendy i wybieram zetki w tygodniu. 1.Czy wybierając zetki w tygodniu będę mieć mniejszy staz do emerytury? (Bo wtedy nie pracuje np. 21 dni roboczych w danym miesiącu tylko mniej, przez wybrane zetki). W mojej karierze miałem 3 L4, które trwało odpowiednio 7, 17 i 46 dni kalendarzowych. 2. Jaka jest zależność między ilością L4 a zaliczeniem m-ca jako składkowy czy nieskładkowy? Rozumiem że gdy mam np 7 dni L4 to dokładnie 7 dni muszę odrobić? 3. Czy będąc inspektorem dolowym na stanowisku zgodnym z Załącznikiem nr 9 do.....L4 należy tak samo odrabiać jak u pracownika fizycznego czy są tu inne kryteria? Co wtedy z zaliczonym miesiacem do emerytury? (Składkowy, nieskładkowy).
Ekspert ZUS odpowiada:
Pracownik zatrudniony w kopalni na stanowisku robotniczym np. górnik pod ziemią, do stażu pracy górniczej będzie mieć zaliczony cały okres pracy, z wyłączeniem dni zwolnień lekarskich. Okres pracy górniczej w takich przypadkach nie jest rozliczany w systemie miesięcznym, jak to ma miejsce w przypadku pracowników, którzy pracę wykonują częściowo pod ziemią, a częściowo na powierzchni. Nadpracowane dniówki w soboty, w niedziele i w święta, a następnie wybrane jako dni wolne od pracy w innym dniu, nie mają w tym przypadku znaczenia. Przykładowo, gdy górnik jest zatrudniony od 2.04.2001r. do 30.11.2020 r., do stażu pracy górniczej będzie zaliczony okres 19 lat 7 miesięcy i 29 dni. Gdyby w tym okresie wystąpiły zwolnienia lekarskie np. 68 dni tj. 2 miesiące i 8 dni, wówczas po odliczeniu zwolnień lekarskich, okres pracy górniczej będzie wynosić 19 lat, 5 miesięcy i 21 dni. W podanym przykładzie 19 lat i 5 miesięcy to okres składkowy, do którego przy wyliczeniu wysokości emerytury będzie zastosowany przelicznik 1,5. Okres 2 miesięcy zwolnienia lekarskiego to okres nieskładkowy, do którego przy wyliczeniu wysokości emerytury będzie zastosowany wskaźnik 0,7%. Określone przeliczniki oraz wskaźniki stosuje się do pełnych miesięcy. W odniesieniu do pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora określonej specjalności, to konieczny jest miesięczny wykaz zjazdów pod ziemię, o ile pracownik ubiega się o emeryturę górniczą bez względu na wiek. Analiza każdego miesiąca pozwoli ocenić, czy pracownik wykonał zjazdy pod ziemię w ilości dniówek roboczych wymaganych w danym miesiącu, by zakwalifikować go do miesiąca pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią. W tym przypadku zlicza się wszystkie dni przepracowane pod ziemią, także w soboty, w niedziele i w święta. Odlicza się jednak dni zwolnień lekarskich, jakie w tym miesiącu wystąpiły. Po odpowiedniej kwalifikacji poszczególnych okresów pracy, do wyliczenia wysokości emerytury, będą zastosowane przeliczniki i wskaźniki na takich samych zasadach, jak w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Jeśli zwolnienie lekarskie ma związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, to obowiązują nieco inne zasady ale tylko przy badaniu prawa do emerytury górniczej bez względu na wiek.