Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Uprawnienia do emerytury górniczej
Nasza Spółka zamierza wkrótce świadczyć usługi górnicze przygotowawcze pod ziemią. Ponieważ przyjmiemy do tych robót górników i pracowników dozoru górniczego, proszę o informację ile zjazdów na dół w miesiącu muszą mieć zaewidencjonowanych i jakie inne warunki muszą spełnić, aby mogli w przyszłości uzyskać prawo do emerytury górniczej.
Ekspert ZUS odpowiada:
Przywołam art. 50c ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy emerytalnej, w których ustawodawca wskazuje, że za pracę górniczą uważa się także zatrudnienie w innych podmiotach wykonujących dla kopalń roboty górnicze lub przy budowie szybów. Ponadto za pracę górniczą uznaje się pracownikom innych podmiotów podziemne roboty budowlano-montażowe, przy naprawie maszyn i wdrażaniu nowych urządzeń w kopalniach. W tym jednak przypadku do pracy górniczej uznaje się te miesiące zatrudnienia, w których co najmniej połowę dniówek roboczych pracownik przepracował pod ziemią. W związku z powyższym, w przypadku innych podmiotów (spółek) konieczne jest potwierdzenie czy: - w zakresie prowadzonej działalności podmiot (spółka) wykonuje roboty górnicze lub przy budowie szybów, określone w art. 50c ust. 1 pkt 2 ustawy emerytalnej i na rzecz jakich kopalń (należy podać nazwy kopalń), czy też - w zakresie prowadzonej działalności podmiot (spółka) wykonuje dla kopalń podziemne roboty budowlano-montażowe, roboty przy naprawie maszyn i wdrażaniu nowych urządzeń określone w art. 50c ust 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, oraz na rzecz jakich kopalń (należy podać nazwy kopalń). Dodatkowo dla robót budowlano-montażowych i innych, należy przedstawić miesięczny wykaz dniówek przepracowanych przez pracownika pod ziemią. W przypadku pracowników dozoru ruchu lub kierownictwa ruchu, podmiot (spółka) potwierdza, czy w zakresie prowadzonej działalności wykonuje roboty górnicze określone w art. 50c ust. 1 pkt 2, czy też roboty określone w art. 50c ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej i na rzecz jakich kopalń (ze wskazaniem nazwy kopalń). Do pracy górniczej zgodnie z art. 50c ust. 1 pkt 5 ustawy emerytalnej, uwzględnieniu podlega jedynie zatrudnienie na stanowiskach ściśle wymienionych w zarządzeniu nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, w kopalniach siarki i kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą. W przypadku pracowników, których stanowisko nie jest wymienione w powyższym wykazie, możliwe jest zaliczenie do pracy górniczej tylko tych miesięcy, w których pracownik udowodnił zjazdy pod ziemię przez połowę dniówek roboczych w miesiącu. Zakładając, że w miesiącu było 21 dni roboczych, cały miesiąc będzie podlegać zaliczeniu do pracy górniczej (tak zwanej mieszanej, tj. częściowo wykonanej pod ziemią, a częściowo na powierzchni), jeżeli pracownik przepracuje w tym miesiącu pod ziemią (wykona zjazdy pod ziemię), co najmniej 11 dni. To tylko ogólne informacje. Dodatkowe informacje można pozyskać w każdej jednostce organizacyjnej ZUS.
Partnerzy portalu
Patronaty portalu