Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Specjalista bhp pod ziemią emerytura
Czy pracując w zewnętrznym przedsiębiorstwie realizującym roboty górnicze na terenie zakładu górniczego wydobywającego węgiel (drążenie chodników) na stanowisku specjalisty BHP pod ziemią mam prawo do wcześniejszej emerytury ? Jeśli tak to na jakich warunkach ?
Ekspert ZUS odpowiada:
Stanowisko „specjalisty bhp pod ziemią”, nie jest stanowiskiem pracy wymienionym w zarządzeniu Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemią, w kopalniach siarki i kopalniach węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą. Zatem w Pana przypadku okres pracy górniczej będziemy mogli rozpatrzeć wyłącznie w oparciu o miesięczny wykaz zjazdów pod ziemię. Do okresów pracy górniczej zaliczymy tylko ten miesiąc zatrudnienia, w którym udowodnił Pan co najmniej połowę dniówek roboczych obowiązujących w danym miesiącu pod ziemią. Jeśli w danym miesiącu nie udowodnił Pan połowy zjazdów pod ziemię, to taki miesiąc nie zaliczymy do okresów pracy górniczej. Za pracę górniczą uznaje się pracę pod ziemią w kopalniach, przedsiębiorstwach budowy kopalń, przedsiębiorstwach lub innych podmiotach (spółkach) wykonujących roboty górnicze dla kopalń lub roboty górnicze przy budowie szybów. Pracą górniczą jest także praca pod ziemią w przedsiębiorstwach montażowych, przedsiębiorstwach maszyn górniczych, zakładach naprawczych i innych podmiotach (spółkach), wykonujących dla kopalń podziemne roboty budowlano-montażowe, roboty przy naprawie maszyn i wdrażaniu nowych urządzeń. Podstawowym dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia pod ziemią jest świadectwo pracy lub zaświadczenie, w którym podmiot (spółka), stwierdzi że w zakresie prowadzonej działalności zawodowej wykonuje roboty górnicze określone w art. 50c ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zwanej ustawą emerytalną lub podziemne roboty budowlano-montażowe i inne określone w art. 50c ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej oraz na rzecz jakich kopalń. Świadectwo wykonywania pracy górniczej, wystawia pracodawca, przy czym pracodawca nie będący kopalnią, o której mowa w art. 50c ust 1 pkt 1 ustawy emerytalnej, jest uprawniony do poświadczenia pracy górniczej tylko wtedy, gdy zalicza się do przedsiębiorstw i innych podmiotów wykonujących dla tych kopalń określone w przepisach prace (roboty górnicze lub przy budowie szybów; podziemne roboty budowlano-montażowe: roboty przy budowie maszyn i wdrażaniu nowych urządzeń). Obowiązujące przepisy prawne przewidują 3 sytuacje, w których możliwe jest przejście na emeryturę górniczą: 1. Emerytura górnicza bez względu na wiek Aby taką emeryturę otrzymać, trzeba udowodnić 25 lat pracy górniczej pod ziemią, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy - bez względu na zajmowane stanowisko. Do wymaganego stażu w tym przypadku zalicza się tzw. czystą pracę górniczą. Innymi słowy: wiek ubezpieczonego nie ma znaczenia, jeżeli udowodnił 25 lat pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. 2. Emerytura górnicza w wieku 50 lat Przysługuje górnikowi, który ukończył 50 lat, jeżeli posiada 25 lat pracy górniczej, liczonej łącznie z okresami pracy równorzędnej, w tym co najmniej 15 lat czystej pracy górniczej tj. wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią. 3. Emerytura górnicza w wieku 55 lat: Przysługuje górnikowi, który ukończył 55 lat, jeżeli posiada 25 lat pracy górniczej, liczonej łącznie z okresami pracy równorzędnej, w tym co najmniej 10 lat czystej pracy górniczej tj. wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią. Zatem warunki prawa do emerytury górniczej możemy ustalić w oparciu o formalnie złożony wniosek po przeanalizowaniu dokumentacji potwierdzającej Pana zatrudnienie pod ziemią, która pozwoli na szczegółowe wyliczenie udowodnionych okresów pracy górniczej i równorzędnej.