Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Odrabianie chorobowego przy przejściu na emeryturę górniczą.
Czy posiadając staż pracy górniczej 25 lat i ukończony wiek 50 lat muszę odrabiać chorobowe przypadające za okres 25 lat pracy górniczej. Jestem zatrudniony cały czas na zakładzie górniczym p/z - na stanowiskach osób dozoru i kierownictwa ruchu.
Ekspert ZUS odpowiada:
Każdy pracownik, który jest chory i otrzymał od lekarza zaświadczenie o niezdolności do pracy (kiedyś zwane L4, a obecnie ZLA) spędza ten czas niezdolności w domu, lub w szpitalu, a nie w pracy. Innymi słowy, okres niezdolności do pracy z powodu choroby nie jest okresem pracy. Także górnik, który przebywa na zwolnieniu chorobowym, nie wykonuje w tym czasie pracy pod ziemią. Dlatego takie okresy zwolnienia chorobowego nie są zaliczane do okresów pracy górniczej, potrzebnych do uzyskania prawa do emerytury górniczej. I nie ma tutaj znaczenia, czy chodzi o emeryturę bez względu na wiek, czy z wieku 50 czy 55 lat. W każdym przypadku, jeśli górnik ma np. 25-letni okres zatrudnienia, to przy obliczaniu okresów pracy górniczej odliczymy czas, kiedy przebywał na zwolnieniu chorobowym. Aby zatem udokumentować wymagany staż pracy górniczej, te niezaliczone okresy trzeba będzie „odrobić”. To, jakie konkretnie przedziały czasowe (okresy) nie zostaną zaliczone do pracy górniczej zależy od tego, czy chodzi o pracę pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, czy też chodzi o pracę mieszaną. Jeżeli pracownik jest zatrudniony np. w kopalni stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią na stanowisku robotniczym lub np. na stanowisku dozoru ruchu: nadgórnika, dozorcy, sztygara zmianowego lub sztygara oddziałowego pod ziemią, to z okresów pracy górniczej odlicza się okresy niezdolności do pracy z tytułu choroby, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy, w tym soboty, niedziele i dni świąteczne. Na tych samych zasadach odlicza się okresy niezdolności do pracy, gdy pracownik jest zatrudniony na stanowisku dozoru ruchu lub kierownictwa ruchu pod ziemią, wymienionym w zarządzeniu Nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu i ubiega się o emeryturę ze względu na wiek. Inaczej jest w przypadku pracy mieszanej, wykonywanej częściowo pod ziemią, i częściowo na powierzchni. W tych przypadkach okresy pracy górniczej zliczamy na podstawie miesięcznego wykazu dniówek lub zjazdów pod ziemię. W pierwszej kolejności ustala się, czy w danym miesiącu pracownik wykonał wymaganą liczbę dniówek lub zjazdów pod ziemię. Jeśli ten wymóg jest w danym miesiącu spełniony i dany miesiąc możemy zakwalifikować, a w danym miesiącu wystąpiło zwolnienie chorobowe, to z tego miesiąca odlicza się okres niezdolności do pracy, na wyżej wskazanych zasadach. Natomiast jeśli w danym miesiącu pracownik nie wykonał wystarczającej liczby dniówek pod ziemią, bo np. był w tym czasie na zwolnieniu, to do okresów pracy górniczej nie zaliczymy całego takiego miesiąca, a nie tylko dni zwolnienia w tym miesiącu. Zatem w takim przypadku trzeba „odpracować” cały miesiąc. Przypomnę, że uprawnienia w sprawie świadczeń emerytalnych rozpatrujemy wyłącznie na podstawie formalnie złożonego wniosku. Dopiero pełna analiza dokumentacji załączonej do wniosku o emeryturę górniczą pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy udokumentowany staż jest wystarczający, czy nie. W decyzji wskażemy udowodniony okres pracy górniczej. Wniosek o emeryturę może Pan złożyć w dowolnym momencie.