CZWARTA FALA COVID-19 FAKTEM: 5559 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2; z powodu COVID-19 zmarło 75 osób; 76 254 chorych zmarło od początku pandemii; 2 950 616 Polaków zachorowało od początku pandemii; najwięcej zachorowań w województwach: lubelskim (1249), mazowieckim (1004), podlaskim (587), 3811 łóżek zajętych przez pacjentów covidowych; 329 pacjentów podłączonych do respiratora; 134 740 osób na kwarantannie.

Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter


REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
NAJNOWSZE GALERIE
O drugim i zielonym życiu górniczych szybów
12 października 2021
Jaka to była XXX Szkoła Eksploatacji Podziemnej?
8 października 2021
Odśpiewali Gaudeamus, wśród nich przyszli górnicy
1 października 2021
Za nami gala XXX Szkoły Eksploatacji Podziemnej
29 września 2021
Za odejście od węgla drogo zapłacimy
27 września 2021
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
6 sierpnia 2021

W jaki sposób przenieść koszty windykacji na dłużnika?

fot: Materiały prasowe

Proces przeniesienia kosztów windykacji na dłużnika omawia ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Jest to implementacja dyrektywy wydanej przez Parlament Europejski i Radę 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 roku, która dotyczy zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Jej celem jest zniechęcenie do opóźnień w płatnościach w wyniku przyznawania wierzycielom prawa do uzyskania rekompensaty za koszty poniesione w wyniku odzyskiwania należności.

Przeniesienie kosztów windykacji na dłużnika 
Na koszty odzyskiwania należności składają się koszty administracyjne i wewnętrzne poniesione przez opóźnienia w płatnościach. Można przenieść je w zakresie zryczałtowanej kwoty rekompensaty i w zakresie przewyższającym  stałą rekompensatę (wg art. 2 ustawy). Przeniesienie kosztów windykacyjnych może zaistnieć między podmiotami, które prowadzą działalność gospodarczą. 

Zakres przedmiotowy przeniesienia kosztów windykacji może dotyczyć (według przepis art. 10 ustaw) dwóch typów roszczeń:

Roszczenie o zryczałtowaną kwotę rekompensaty odzyskiwania należności – 10 ust. 1 ustawy;
Roszczenie o zwrot poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających wyżej wymienioną kwotę – 10 ust. 1 ustawy.
Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 ustawy, od daty nabycia przez wierzyciela do naliczania odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie należności, która wynika z umowy, przysługuje mu (bez obowiązku wezwania) kwota tzw. stałej rekompensaty w wysokości wyrażonej w złotych. Ma ona równowartość zależną od niespłaconego zadłużenia w zakresie kwot 40, 70 lub 100 euro według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień miesiąca, który poprzedza miesiąc, w jakim świadczenie pieniężne stało się obowiązkowe:

Art.  10.  Zwrot kosztów odzyskiwania należności

Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;

3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

1a. Równowartość kwoty rekompensaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego rekompensata za koszty odzyskiwania należności, przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione

Gdy koszty windykacji przewyższają zryczałtowaną rekompensatę
W przepisie art. 10 ust. 2 ustawy mówi, że w sytuacji, w której koszty odzyskania należności (wydatki poniesione przez wierzyciela w trakcie dochodzenia należnej sumy) przekroczą kwotę stałej rekompensaty, wierzyciel może starać się o uzyskanie na drodze sądowej zwrotu wszystkich wydatków poniesionych w wyniku próby odzyskania należności – również kosztów postępowania sądowego. 

Art.  10.  Zwrot kosztów odzyskiwania należności

Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

Rekompensatę tę ustala się na zasadach ogólnych dotyczących roszczeń odszkodowawczych. W wyniku tego wierzyciel ma obowiązek wykazać:

  • Szkodę i jej wysokość
  • Stosowny związek przyczynowy między szkodą a zwłoką pozwanego w spełnieniu świadczenia wynikającego z transakcji handlowej. 


Czym jest „rekompensata” według art. 10 ust. 2 Ustawy?
Według art. 10 ust. 2 ustawy „rekompensata” nie obejmuje każdego kosztu wierzyciela związanego z dochodzeniem należności z transakcji handlowej (zdaniem Sądu Najwyższego). Określa on „rekompensatę” jako pojęcie sformułowane w uzasadnionej wysokości i odnoszące się do transponowanych przepisów unijnych (art. 6 ust. 3 dyrektywy 2011/7/UE) – zgodnie z nimi zwrot kosztów odzyskiwania należności, które przewyższają ryczałtową kwotę 40-100 euro, powinien nastąpić w rozsądnej wysokości zgodnie z zasadą uczciwej rekompensaty.

W ocenie Sądu Najwyższego: idea rozwiązania statuowanego przez art. 10 ust. 2 ustawy zakładała zatem ocenę przez sąd orzekający zgłoszonego żądania wierzyciela z perspektywy celowości ponoszenia kosztów odzyskiwania należności oraz racjonalności ustalania wysokości tychże kosztów (zasądzenie rekompensaty wyłącznie w uzasadnionej wysokości). W konsekwencji sąd może w całości oddalić zgłoszone żądania wobec stwierdzenia, że dochodzone roszczenie obejmuje w pełnym zakresie poniesione przez wierzyciela w sposób niecelowy i nieracjonalny koszty odzyskiwania należności albo dokonać zasądzenia w części adekwatnej do stwierdzonych w okolicznościach faktycznych konkretnej sprawy celowych i racjonalnych kosztów związanych z odzyskaniem przez wierzyciela należności z transakcji handlowej.

Dłużnik ma obowiązek wrócenia także kosztów zewnętrznych wierzyciela, czyli np. wynagrodzenia prowizyjnego wypłaconego w związku z korzystaniem z usług kancelarii prawnej lub firmy windykacyjnej - więcej informacji znaleźć można na stronie https://rpms.pl/windykacja/. Rozsądność rekompensaty ocenia się za to na podstawie odniesienia wynagrodzenia wypłaconego przez wierzyciela do aktualnych, rynkowych stawek usług windykacji.

Nakaz zapłaty według art. 10 ustawy
Co więcej, treść art. 10 ustawy modyfikuje ustawę z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego w zakresie przepisów regulujących postępowanie nakazowe. Art. 485  § 2 omawianej ustawy obecnie zawiera treść, według której sąd wydaje nakaz zapłaty. Robi to m.in. w oparciu o dołączone do pozwu dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów odzyskiwania należności. Dzieje się tak, jeśli powód dochodzi także zwrotu kosztów określonych w art. 10 ust.  Ustawy.

Art. 485 Podstawy wydania nakazu zapłaty

21 Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649), odsetek w transakcjach handlowych określonych w tej ustawie lub rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności, jeżeli powód dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy.

Świadczenie spełniane w częściach i uprawnienie do rekompensaty
Artykuł 11 ust. 2 pkt 2 ustawy mówi także o tym, że gdy strony transakcji handlowej umówiły się na spełnienie świadczenia pieniężnego w częściach, uprawnienie do kwoty rekompensaty i zwrotu kosztów odzyskiwania należności przysługuje przy każdej niezapłaconej części (ary. 10 ust. 2 ustawy):

Art.  11.  Świadczenia częściowe

Strony transakcji handlowej mogą ustalić w umowie harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach, pod warunkiem że ustalenie takie nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

Jeżeli strony transakcji handlowej ustaliły w umowie, że świadczenie pieniężne będzie spełniane w częściach, uprawnienie do:

1) odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1,

2) kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz zwrotu poniesionych kosztów odzyskiwania należności, o których mowa w art. 10 ust. 2

– przysługuje w stosunku do każdej niezapłaconej części.

Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.

Google-ad id 7
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Aktualności powiązane
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (0) pokaż wszystkie
  • JSLRN
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
CZĘSTO CZYTANE
Polska może pożałować zamykania kopalń węgla
18 października 2021
26383
Czeska kopalnia w Niemczech powoduje szkody w Polsce
15 października 2021
14593
Kopalnia rozwija się wszerz
16 października 2021
11829
Spółka zapowiada wzrost produkcji węgla
14 października 2021
6781
Węgiel limitowany, czyli ograniczenia sprzedaży za gotówkę w PGG
14 października 2021
5867
W Sośnicy najbezpieczniej
16 października 2021
5277
Solidarność zabiera głos w sprawach Śląska, górnictwa i klimatu
14 października 2021
4960
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]
Twoje urządzenie:
Partnerzy portalu