Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
NAJNOWSZE GALERIE
Górnictwo: trzy reaktory Barbary
15 lutego 2019
Śląsk: przed nami cztery wyjątkowe lata
11 lutego 2019
Mysłowice: poświęcono tablice ku czci setek poległych górników
10 lutego 2019
Łączność: czysty głos spod ziemi
10 lutego 2019
Śląskie: lodowa pułapka, strażacy przestrzegają najmłodszych
6 lutego 2019
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
7 lutego 2018 Portal gospodarka i ludzie autor: JM
Transport: Newag wyprodukuje 20 lokomotyw dla PKP Intercity
Zamó­wie­nie jest czę­ścią planu moder­ni­za­cji tabo­rów roz­pi­saną na lata 2016–2020
fot: Andrzej Bęben/ARC

Kra­jowa Izba Odwo­ław­cza odda­liła zło­żone przez Pesę odwo­ła­nie w prze­targu na dostawę 20 loko­mo­tyw elek­trycz­nych dla PKP IC. Oznacza to, że nowe lokomotywy dla PKP IC wyprodukuje nowosądecki Newag.

29 grudnia PKP Intercity rozstrzygnęła przetarg na zakup 20 elektrycznych lokomotyw oraz ich utrzymanie. Oferta Newagu była najkorzystaniejsza. Jak podkreśla producent wśród naj­waż­niej­szych czyn­ni­ków udzie­le­nia zamó­wie­nia znaj­do­wały się ter­min dostawy pojaz­dów (mak­sy­mal­nie 30 mie­sięcy od zło­że­nia zamó­wie­nia), osią­gana pręd­kość (160 km/h), cena oraz stawka za świad­cze­nie usług utrzy­ma­nia. Istot­nym kry­te­rium wyboru była rów­nież nie­za­wod­ność taboru utrzy­mu­jąca się na kwar­tal­nym pozio­mie mini­mum 95%. PKP IC zazna­czyło także, że dostawca będzie zobo­wią­zany do utrzy­ma­nia tech­nicz­nego na pozio­mach 2, 3 oraz 4 oraz zapew­nie­nia nie­zbęd­nego zaple­cza tech­no­lo­gicz­nego. Zamó­wie­nie zawie­rało prawo opcji na dostawę kolej­nych dzie­się­ciu pojazdów.

Od rozstrzygnięcia przetargu odwołała się Pesa, ale we wtorek, 6 lutego, Kra­jowa Izba Odwo­ław­cza odda­liła zło­żone przez bydgoską spółkę odwo­ła­nie. Oznacza to, że kontrakt zrealizuje Newag. Zamó­wie­nie jest czę­ścią planu moder­ni­za­cji tabo­rów roz­pi­saną na lata 2016–2020. Reali­za­cja całego planu inwe­sty­cyj­nego wiążę się z kosz­tem ok. 2,5 mld zł. Dwa­dzie­ścia nowych loko­mo­tyw elek­trycz­nych ma pozwo­lić na efek­tywne wyko­rzy­sta­nie moder­ni­zo­wa­nych linii kole­jo­wych, które umoż­li­wiają roz­wi­nię­cie pręd­ko­ści 160 km/h. Dotych­czas bowiem na trak­cje te wyjeż­dżały wol­niej­sze składy, które uzu­peł­niały braki w elek­tro­wo­zach, ale jed­no­cze­śnie nega­tyw­nie odbi­jały się na cza­sach przejazdu.

 

 

REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Aktualności powiązane
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (0)
  • AOSMU
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
CZĘSTO CZYTANE
Górnictwo: ma dwie kabiny i świetnie się prowadzi
12 lutego 2019
8589
Górnictwo: mistrzowie rabowania sekcji
13 lutego 2019
5565
Mysłowice: poświęcono tablice ku czci setek poległych górników
10 lutego 2019
5393
Górnictwo: złodzieje miedzi ofiarami wybuchu w kopalni
14 lutego 2019
4163
PGG Magazyn: zyski większe, niż zakładano
14 lutego 2019
3927
Łączność: czysty głos spod ziemi
10 lutego 2019
3648
Energia: liderzy Wiosny o likwidacji kopalń mówili w Katowicach
13 lutego 2019
3062
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
Mogą cię zainteresować
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]
Partnerzy portalu
Patronaty portalu