Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
Pytanie do ZUS
Na pytania czytelników odpowiadają eksperci
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Wykonywanie pracy górniczej w rozumieniu art. 50 c ustawy z fus, w kontekście zapisu art. 11 ustawy o em. pomostowych
Dzień dobry, Proszę o wyczerpującą odpowiedź w sprawie, jak niżej: W świadectwie pracy górniczej pracownika kopalni odkrywkowej potwierdziliśmy fakt wykonywania przez niego pracy górniczej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy bezpośrednio w przodku (charakter tej pracy został wskazany w art. 50 d ustawy z FUS), określając stanowisko zawarte w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 23.12.1994r. w sprawie stanowisk pracy górniczej (zał. nr 3). Pracownik stara się o emeryturę pomostową. Zgodnie z art. 11 ustawy o.e.p. "Pracownik wykonujący prace górnice, o których mowa w art. 50 c ustawy z FUS ...... nabywa prawo do emerytury pomostowej". Czy zatem potwierdzony okres wykonywania przez pracownika pracy górniczej bezpośrednio w przodku należy uznać jako pracę górniczą w rozumieniu art. 50 c ustawy z FUS, przywołanego w art. 11 ustawy o emeryturach pomostowych. W naszej ocenie praca w przodku, której charakter został określony w art. 50 d ustawy z FUS jest pracą górniczą wykonywaną w myśl art. 50 c ust. 4 ustawy z FUS. Praca wykonywana bezpośrednio w przodku jest rodzajem pracy górniczej, której wykonywanie ma znaczenie dla wysokości emerytury. Będę wdzięczny za udzielenie odpowiedzi.
Ekspert ZUS odpowiada:
Przypomnę, że z przepisu art. 11 ustawy pomostowej wynika, iż pracownik wykonujący prace górnicze wymienione w art. 50c ustawy emerytalnej, który spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1, 4–7 ustawy pomostowej, nabywa prawo do tej emerytury, jeżeli: 1) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn; 2) ma okres pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ustawy emerytalnej, wynoszący co najmniej 15 lat. W tym przypadku ważne jest aby ubezpieczony udowodnił 15 lat takiej pracy górniczej, która została wymieniona w art. 50c ustawy emerytalnej (czyli liczonej pojedynczo). Za pracę górniczą uważa między innymi zatrudnienie na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego przy określonych robotach, a także w kopalniach otworowych siarki oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących roboty górnicze dla kopalń siarki i węgla brunatnego, na stanowiskach określonych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. W tym zakresie nadal obowiązuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty (Dz. U. z 1985r. Nr 2, poz. 8). Dodam, że wspomniany art. 50d ustawy emerytalnej odnosi się do zaliczania w wymiarze połtorakrotnym niektórych okresów pracy górniczej jedynie przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej i dokładnie brzmi: Przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury pracownikom zatrudnionym pod ziemią oraz w kopalniach siarki lub węgla brunatnego zalicza się w wymiarze półtorakrotnym następujące okresy pracy na obszarze Państwa Polskiego: 1) w przodkach bezpośrednio przy urabianiu i ładowaniu urobku oraz przy innych pracach przodkowych, przy montażu, likwidacji i transporcie obudów, maszyn urabiających, ładujących i transportujących w przodkach oraz przy głębieniu szybów i robotach szybowych; 2) w drużynach ratowniczych. Oczywiście okresy pracy, które przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej zaliczane są w wymiarze półtorakrotnym, mają także wpływ na wysokość emerytury górniczej.
Partnerzy portalu