Logowanie do konta użytkownika
Konto użytkownika
Imię i nazwisko/nick
E-mail
Hasło
Powtórz hasło
Newsletter
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTAC./NIEROTAC. STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT]
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT1]
NAJNOWSZE GALERIE
Strugiem po rekordowe wyniki
12 lutego 2020
Górnicze podsumowanie roku przy muzyce Straussa
10 lutego 2020
Jerzy Markowski nowym prezesem SITG
7 lutego 2020
Pierwszy w Polsce wóz do prac pod napięciem
4 lutego 2020
Ostatnia tona węgla wyjechała na powierzchnię
31 stycznia 2020
REKLAMA 300x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA370x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA300x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - LEFT2]
REKLAMA 900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
8 lipca 2008 autor: Barbara Warpechowska
Raport WUG: Więcej koncesji na wydobycie kopalin
Inwestycje budowlane i drogowe pobudziły działalność związaną z górnictwem odkrywkowym i wzrostem wydobycia surowców naturalnych. W ubiegłym roku wydano 505 koncesji na wydobywanie kopalin – czytamy w najnowszym, opublikowanym właśnie raporcie Wyższego Urzędu Górniczego.

Autorzy raportu zauważają znaczny udział koncesji udzielanych przez przez starostów w stosunku do pozostałych organów koncesyjnych. W roku ubiegłym, starostowie wydali 74 proc. wszystkich decyzji na eksploatację złóż kopalin pospolitych.

Wskaźnik ten w ciągu ostatnich trzech lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Przyczyną takiego stanu są względy ekonomiczne, który odgrywają dużą rolę zarówno na etapie pozyskiwania gruntów jak i projektowania i prowadzenia ruchu zakładu górniczego. Nie bez znaczenia jest również fakt znacznie krótszego procesu administracyjnego ubiegania się o koncesje w powiecie. Pozytywnym z gospodarczego punktu widzenia jest wzrost aktywności przedsiębiorców w zakresie dokumentowania nowych złóż oraz pozyskiwanie z nich surowców. Niekorzystnym zjawiskiem jest niejednokrotnie parcelacja dużych złóż w ich naturalnych granicach do niewielkich obszarów górniczych.

Na drogi i domy

Od kilku lat można zaobserwować stały wzrost liczby koncesji i to zarówno udzielanych przez starostów, jak i marszałków województw. W roku 2007 było to 22 proc. więcej niż w roku wcześniejszym.

Tendencja ta, odzwierciedla stałe zwiększanie popytu na surowce naturalne co niewątpliwie ma związek z ożywieniem budownictwo i drogownictwa.

Na ogólną liczbę koncesji udzielonych w ubiegłym roku, ok. 85 proc. dotyczy decyzji na wydobywanie kruszywa naturalnego (żwiru i piasku).

Ponad 4 tys. zakładów

W Polsce pod koniec ubiegłego roku zostało zarejestrowanych 4465 odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite. Rok wcześniej było ich mniej o 269. Najwięcej zakładów działa w województwie wielkopolskim i mazowieckim. Najmniej w opolskim.

Aż 2290 zakładów wydobywa kopaliny na podstawie koncesji udzielonych przez starostów (51 proc.).

Z kolei na podstawie koncesji udzielonych przez wojewodów lub marszałków a zarazem na podstawie planu ruchu działalność prowadzi 2175 zakładów górniczych.

Górnictwo kopalin pospolitych stanowią przede wszystkim zakłady wydobywające kruszywa naturalne (żwiry i piaski) - blisko 79 proc.

Znacznie mniejszy udział - w granicach 10 proc. mają zakłady wydobywające surowce ilaste, w granicach kilku procent - zakłady eksploatujące kamienie drogowe i budowlane.

W całym kraju tylko w ok. 66 proc. zarejestrowanych zakładach górniczych prowadzona jest eksploatacja. W pozostałych albo nie podjęto jeszcze wydobycia po uzyskaniu koncesji, eksploatacja nie jest prowadzona cały czas lub trwa likwidacja.

Za mało osób z uprawnieniami

W blisko 37 proc. czynnych zakładów górniczych wydobycie roczne nie przekracza 10 tys. ton, natomiast zakłady o wydobyciu powyżej 200 tys. ton stanowią tylko 8 proc.

Największą grupę zakładów górniczych stanowią firmy zatrudniające do dwóch pracowników. To blisko 45 proc. wszystkich czynnych. Zakłady zatrudniające od 3 do 5 pracowników stanowią ok. 30 proc. Najmniej zakładów, bo zaledwie 5,3 proc. zatrudnia powyżej 20 osób.

Dane dotyczące zarówno wielkości wydobycia jaki struktury zatrudnienia wskazują na duży udział procentowy zakładów tzw. „małych” we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Należy jednak zaznaczyć, iż w ogólnym bilansie, obserwuje się coroczny spadek procentowego udziału zakładów o najmniejszym wydobyciu i zatrudnieniu oraz wzrost udziału zakładów o wyższych wskaźnikach.

Rozpatrując stan zatrudnienia, nadal za niewystarczającą należy uznać liczbę osób wykonujących obowiązki kierownictwa w zakładach górnictwa kopalin pospolitych, bowiem obowiązki kierowników ruchu pełni czynnie 838 osób.

Skala tego problemu jest jednak zróżnicowana w poszczególnych regionach. Największy deficyt osób posiadających te kwalifikacje występuje na terenie województwa mazowieckiego gdzie na 1 KRZG przypada aż 11 zakładów oraz podkarpackiego – 5,5. Efektem powyższej sytuacji jest w większości „okazjonalna” obecność kierownika ruchu na terenie zakładu, ograniczona do kilku - kilkunastu wizyt w roku.

Do regionów, o których możemy mówić, że problem ten nie występuje można zaliczyć obszar Górnego i Dolnego Śląska tj. rejony tradycyjnie związane z górnictwem i posiadające wykwalifikowaną kadrę. Tam też zatrudnionych jest stosunkowo najwięcej osób posiadających stwierdzone kwalifikacje dozoru różnych  specjalności.

Autorzy raportu WUG o wydobywaniu kopalin pospolitych szacują, że w ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite zatrudnionych jest około 15 tys. pracowników. Liczba ta jest zmienna w czasie, bowiem wiele zakładów prowadzi ruch w sposób sezonowy i na tych zasadach też zatrudnia pracowników.

Sześć lat nadzoru

Sześcioletni okres sprawowania nadzoru przez Okręgowe Urzędy Górnicze pozwolił na dobre rozpoznanie wszystkich zakładów wydobywających kopaliny pospolite, ich specyfiki, organizacji oraz występujących zagrożeń.

Dotychczasowa działalność urzędów, zaowocowała w większości zrozumieniem przez przedsiębiorców konieczności przestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz aktów
wykonawczych do niej. Jest to znaczący sukces bowiem w początkach sprawowania nadzoru, przedsiębiorcy, będący na ogół właścicielami niewielkich firm o zróżnicowanym zakresie produkcyjno-usługowym (firmy budowlane, melioracyjne,
drogowe), nie wykazywali świadomości konsekwencji prawnych za nieprzestrzeganie odpowiednich przepisów.

W oparciu o dotychczasową znajomość analizowanych zakładów górniczych można stwierdzić, że występujące w nich zagrożenia często nie odbiegają od występujących w odkrywkowych zakładach górniczych kopalin podstawowych. Do
najczęściej rozpoznawanych przez pracowników OUG, były zagrożenia związane z ruchem maszyn i urządzeń, geotechniczne – związane z utratą stateczności skarp i zboczy czy stosowaniem materiałów wybuchowych.

Wśród zagrożeń naturalnych stwierdzano występowanie zagrożenia wodnego – powodziowego (głównie zakłady wydobywające kruszywa naturalne w terasach rzecznych) oraz osuwiskowego. Z tego też powodu, praktycznie podczas każdej inspekcji, pracownicy urzędów górniczych kontrolowali i zwracali uwagę na stan bezpieczeństwa w wyrobisku górniczym i jego otoczeniu oraz na stan techniczny maszyn i urządzeń.

Pozytywnymi aspektami nadzoru sprawowanego przez urzędy górnicze w latach 2002 – 2007 jest natomiast stałe i zauważalne ograniczanie niebezpiecznych metod pracy czy prowadzenie działalności górniczej z rażącym naruszeniem zasad bhp. Do
coraz rzadszych przypadków należy prowadzenie działalności bez planu ruchu lub nie zatrudnianie kierownika ruchu zakładu górniczego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powstałych wskutek naruszenia przepisów o ruchu zakładu
górniczego wydawano decyzje nakazujące ich usunięcie. W razie bezpośredniego zagrożenia dla zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska, Dyrektor właściwego OUG wydawał decyzje
wstrzymujące ruch zakładu górniczego lub jego urządzeń. Najczęstszą przyczyną zatrzymania ruchu był nieprawidłowy i stwarzający zagrożenie stan techniczny maszyn i urządzeń (około 47 proc. ogólnej liczby zatrzymań). Nieprawidłowość ta jest
główną przyczyną zatrzymywania robót na przestrzeni ostatnich lat.

Wypadki przy pracy

W roku 2007 w zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite, zarejestrowano 37 wypadków przy pracy. Pięć z nich to wypadki śmiertelne a dwa ciężkie. Zanotowano również dwa zdarzenia związane z utonięciem na terenie
zakładu górniczego, w tym jedno osoby postronnej.

Nielegalna eksploatacja kopalin

Przejęcie od 2002 roku, nadzoru nad ruchem zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite, ukazało organom nadzoru górniczego problem zjawiska pozyskiwania kopalin bez stosownych decyzji koncesyjnych tj. tzw.nielegalnej eksploatacji.

Autorzy raportu podkreślają, iż zjawisko nielegalnej eksploatacji utrzymuje się w podobnym nasileniu, przy czym od roku 2005 obserwuje się niewielki systematyczny spadek rejestrowanych spraw.

W skali całego kraju, w latach 2002 – 2007 urzędy górnicze zarejestrowały 775 takich spraw, z czego w ubiegłym roku – 119.

Zdecydowanie najwięcej rozpoznanych przypadków nielegalnej eksploatacji odnotowano na terenie województw: wielkopolskiego, pomorskiego i mazowieckiego.wschodniej i północnej.

80 proc. spraw nielegalnej eksploatacji dotyczyło kruszyw naturalnych i piasku. Pozostałe surowce eksploatowane bez uzyskania stosownych decyzji koncesyjnych to wapienie, surowce ilaste, piaskowce, torf i kreda jeziorna.

Autorzy raportu z Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wyższego Urzędu Górniczego podkreślają, iż od objęcia nadzoru przez urzędy górnicze nad ruchem odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite, doszło do znacznego uporządkowania ich działalności, zarówno w zakresie formalno - prawnym jak i organizacyjnym.

Strona 1 z 0
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
REKLAMA 900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
REKLAMA 900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA900x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM1]
Komentarze (0) pokaż wszystkie
  • SDGQN
    user

REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT]
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT1]
CZĘSTO CZYTANE
Prezes PGG: Zyskiem podzielimy się z pracownikami
12 lutego 2020
14972
Największa działka w Zabrzu sprzedana
12 lutego 2020
10516
Nie żyje górnik z kopalni Piast-Ziemowit
13 lutego 2020
9797
Tysiące miejsc pracy na szali
15 lutego 2020
8753
Strugiem po cienkiej ścianie
15 lutego 2020
7987
W kopalni PGG wycofano załogę
17 lutego 2020
6525
Strugiem po rekordowe wyniki
12 lutego 2020
6487
REKLAMA 400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x150 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA400x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - RIGHT2]
REKLAMA 1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1600x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - UNDER]
Twoje urządzenie:
Partnerzy portalu
Patronaty portalu